•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Visie UPF

De visie van de UPF is niet los te zien van - en bouwt voort op - de geloofspunten, neergelegd in ‘Divine Principle’ (Beginsel van de Schepping), geopenbaard aan dr. Sun Myung Moon. Hierna volgt het eerste deel van deze visie. Deze sectie zal vanaf nu in snel tempo worden uitgebreid.

God, de mens en de schepping

‘Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen. Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering’. (Jesaja 46:11)

1. God

Er is één levende, eeuwige en ware God, een persoonlijkheid die boven tijd en ruimte uitgaat, die volmaakt intellect en volmaakte emotie en wil bezit, wiens diepste kern bestaat uit hart en liefde, die mannelijkheid en vrouwelijkheid in zichzelf combineert, die de bron is van alle waarheid, schoonheid en goedheid en die de mens, het universum en alle dingen, zowel zichtbaar als onzichtbaar, geschapen heeft en onderhoudt. De mens en het universum weerspiegelen Zijn karakter, wezen en doel.

2. De mens

De mens is door God geschapen als een speciale schepping, gemaakt als Zijn kind en naar Zijn beeld. De mens lijkt op Hem in persoonlijkheid en karakter en is geschapen om Zijn liefde te beantwoorden, de bron van Zijn vreugde te zijn en te delen in Zijn creativiteit.

3. Gods verlangen voor de mens en de schepping

Dit verlangen is eeuwig en onveranderlijk. God wil dat mannen en vrouwen drie dingen vervullen. Ten eerste moet de mens geestelijk opgroeien en innerlijk volledig volwassen worden. Dit houdt in dat de mens één moet worden met God in hart, wil en daden en dat geest en lichaam een eenheid vormen, gericht op Gods liefde. Ten tweede moet de mens als man en vrouw door God verenigd worden, kinderen zonder een spoor van zonde ter wereld brengen en een gezin (en daardoor ook een wereld) zonder kwaad vestigen. Ten derde moet de mens de heer van de geschapen wereld worden, door een liefdevol en verantwoordelijk bestuur over haar te ontwikkelen. Vanwege de zonde van de mens zijn géén van deze dingen gerealiseerd. Daarom is het Gods huidige verlangen dat het probleem van de zonde wordt opgelost en dat al deze dingen hersteld worden, waardoor het koninkrijk van God op aarde en in de hemel gevestigd wordt.

4. De relatie tussen geest en lichaam

De wereldreligies leren ons dat de mens meer is dan het lichaam met zijn ik-gerichte verlangens. De mens is in zijn essentie geest - met aspiraties die op een hoger doel gericht zijn. Binnen ons ‘zelf’ moet onze geest daarom leiding geven aan het lichaam. Alleen dan is er harmonie, de geest dient immers het grotere geheel. Via onze geest kunnen we op God lijken. In de visie van de UPF is dit aardse leven niet ons enige leven, maar slechts een begin: een trainingsomgeving om ons hart en karakter te vormen. De onzichtbare wereld waar we hierna naar toe gaan, is een bruisende en dynamische wereld en onze uiteindelijke bestemming. Zij is geen product van onze fantasie of van het ‘wensdenken’ van de mens, noch een wereld waarbij we kunnen kiezen of we er heen willen gaan of niet. Het bestaan van de onzichtbare geestelijke wereld is zo concreet als de lucht die we dagelijks inademen en het brood dat we dagelijks eten.

5. De drie stadia van het leven van de mens

De geestelijke wereld waar we na onze dood naar toe gaan bestaat echt. Zij bestaat als een onzichtbare wereld die ons omringt terwijl we op aarde leven en tevens is zij onze bestemming wanneer ons lichaam niet meer kan functioneren en sterft. Communicatie met deze wereld is er altijd geweest, maar heeft in onze tijd een ware vlucht genomen: steeds meer mensen ervaren de aanwezigheid van engelen of voelen dat zij begeleid worden door onzichtbare, liefdevolle krachten. In de visie van de UPF zijn onze overleden ouders en voorouders nog steeds levend en actief en gemotiveerd om ons in ons aardse bestaan te helpen. Ook de grote heiligen, de stichters van de wereldreligies, willen hun volgelingen inspireren en voorbereiden op de dingen die komen gaan. Lees meer

6. Zonde

De eerste man en vrouw Adam en Eva *) werden tijdens hun groei naar volwassenheid door de aartsengel Lucifer verleid tot een onwettige en dus verboden liefdesrelatie. Hierdoor keerden zij zich uit vrije wil af van Gods wil en verlangen, waardoor zij niet alleen zichzelf, maar het hele menselijk ras naar een toestand van geestelijke dood leidden. Ten gevolge van deze Val stal Satan de positie van ‘ware vader van de mensheid’ en daarom werden vanaf dat moment alle mensen in zonde geboren. Als gevolg van de Val zijn mensen geneigd zich te verzetten tegen God en ontkennen zij het bestaan van dingen die onzichtbaar zijn. Mensen leven in onwetendheid omtrent hun ware identiteit, hun afkomst en alles wat zij verloren hebben. God zelf beseft de pijn van dit alles het meest: Hij is in diepe rouw gedompeld om zijn verloren kinderen en de verloren wereld, maar de gevallen mens weet dit niet. God heeft onophoudelijk gewerkt om de mensen terug te brengen naar hun ware thuis, het domein waar Gods liefde regeert. Lees meer

*) Over de eerste menselijke voorouders

‘Divine Principle’ onderwijst dat de mensheid afstamt van een en hetzelfde ouderpaar, dat in de Bijbel Adam en Eva genoemd wordt. Er wordt vanuit gegaan dat de zes scheppingsdagen, vermeld in Genesis, het symbool zijn voor zes opeenvolgende scheppingsperioden, die ieder vele miljoenen jaren bedragen. Deze scheppingsperioden vertonen een grote gelijkenis met de zes stadia van evolutie die de moderne wetenschap beschrijft. Dat Adam en Eva de eerste mensen worden genoemd, betekent in de eerste plaats dat zij de eerste levende wezens waren die van God een eeuwige, goddelijke geest ontvingen. M.a.w. zij waren de eerste mensen die in potentie in staat waren om Gods hart aan te voelen en Zijn liefde volledig te beantwoorden. Het betekent niet dat zij zonder biologische ouders ter wereld zijn gekomen.

Binnenkort verschijnt op deze plaats de verdere uitwerking van de UPF Visie. Wilt u vóór die tijd al meer weten of hebt u vragen? Mail naar info@upf-nederland.nl

 

 

 

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl