•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Middle East Peace Initiative (MEPI).

MEPI is een initiatief van de Universal Peace Federation om vrede en verzoening tot stand te brengen tussen de drie religies, waarvan het bestaan is terug te voeren tot het leven van hun gemeenschappelijke voorouder Abraham: Jodendom, Christendom en Islam.

Vanaf begin 2003 hebben duizenden “Ambassadeurs voor Vrede” Israel, Palestina en Jordanië bezocht. Door middel van vredesmarsen, conferenties, dialoog, hulpprojecten, gezamenlijke studie van elkaars heilige teksten en gebed hebben zij bijgedragen tot een beter klimaat voor mensen in een moeilijke levenssituatie.

In de visie van de Universal Peace Federation is vrede niet de fragiele afwezigheid van oorlog maar is er sprake van echte vrede wanneer mensen als een harmonieuze menselijke familie respectvol en liefdevol met elkaar samenleven. Om dit te bereiken zijn met name in het Midden Oosten nogal wat obstakels uit de weg te ruimen en juist dit gebied vormt een grote uitdaging voor hen die vrede nastreven.

De UPF gaat er echter van uit dat de gewelddadige realiteit van nu kan worden opgelost door het serieus en stelselmatig toepassen van belangrijke universele beginselen van menselijke verzoening en herstel, die gefundeerd zijn in een diep begrip van de oorzaken van conflict en geweld.

De conferenties georganiseerd door de UPF hebben leidende Israëlische en Palestijnse religieuze en politieke leiders samengebracht voor dialoog, resulterend in voorzichtige maar ook warme uitingen van een gedeelde hoop voor vrede.

Deelnemers met verschillende religieuze achtergronden maar allen met Abraham als gemeenschappelijke voorvader, onderzoeken elementen van de erfenis die hen bindt en ontdekken dat de teksten in hun heilige geschriften vaak over dezelfde waarden en idealen gaan.

Joden , Christenen, Moslims en andere religieuze leiders ondernemen samen pelgrimstochten naar elkaars heilige plaatsen en bidden hier samen voor verzoening en vrede. Palestijnse gezinnen worden thuis bezocht , de maaltijd wordt samen gedeeld en de verhalen over persoonlijk lijden en verlies tengevolge van het Palestijns- Israëlische conflict vinden gehoor. Uit dit soort ontmoetingen vloeien banden van respect en wederzijds begrip en genegenheid voort.

De groep Ambassadeurs voor Vrede die aan de MEPI conferenties deelnemen bestaat onder andere uit huidige en voormalig staatshoofden, ministers en staatssecretarissen, parlementsleden, wetenschappers, religieuze en NGO leiders en leiders van vrouwen- en jeugdorganisaties: door hun functie en hun contacten hebben zij een grote impact op hun omgeving en hun land. Maar men hoeft niet een van bovenstaande posities in de maatschappij in te nemen om aan de MEPI conferenties te kunnen deelnemen: iedere vredelievende en gewetensvolle persoon is van harte uitgenodigd om deze bijeenkomsten in het Midden Oosten bij te wonen. De positieve invloed die men daarna heeft op zijn omgeving is slechts en kwestie van tijd.

Uitgangspunten van MEPI:

  1. Er is één God, hoewel Zijn kinderen Hem bij veel verschillende namen noemen en er vele tradities zijn om Hem te eren en lief te hebben.
  2. De mensheid is één grote familie en God is onze ouder.
  3. Mensen groeien niet alleen doordat hun fysieke behoeften ( land, voedsel etc ) vervuld worden maar voor hun groei zijn ook immateriële zaken essentieel zoals waarheid en liefde.
  4. Huwelijk en gezin zijn heilig instituties.
  5. Het kernprincipe voor het verzoenen van vijanden is: ”leven voor het welzijn van anderen”.
  6. Interreligieuze dialoog die de een heid van leiders van godsdiensten bevordert, is essentieel voor vrede. Daarnaast is de samenwerking tussen religieuze , politieke en maatschappelijk leiders heel belangrijk voor het ontstaan van blijvende vrede.

Reports: Middle East Peace Initiative – MEPI

Een delegatie van 55 deelnemers uit Europa heeft van 24-29 augustus 2007 deelgenomen aan een vijfdaagse vredesconferentie in Israel en Palestina, georganiseerd door het “Midden Oosten Vredesinitiatief” (MEPI). Van Nederlandse zijde nam een zes man sterke afvaardiging deel, bestaande uit voormalig ambassadeur en minister van defensie Dr. Wim van Eekelen, professor emeritus Dr. Erhard Blankenburg, kinderboekenschrijfster en zangeres Anne Harris , Bep van den Hurk, lerares en integratievrijwilligster, Willemijn van den Berg, advocaat, Caroline van Thessen, juriste en Bert Janssen, assistent PR manager van UPF Nederland. Lees meer

Archief

 

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl