•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Doel UPF - werken aan de realisatie van het volgende:

  • Vernieuwing van de Verenigde Naties.
  • Samenwerking en partnerschap tussen overheden, religies en de burgermaatschappij en het bevorderen van ontwikkeling gebaseerd op universele waarden.
  • Een cultuur van vrede door middel van onderwijs , sport, kunst, media en serviceprojecten.
  • Een fundering voor interreligieuze samenwerking.
  • Het voorkomen en oplossen van conflicten.
  • Een goed gezinsleven als een persoonlijke bijdrage tot vrede.
  • Karakterontwikkeling.
  • Het voorkomen van HIV/AIDS
  • Humanitaire hulpverlening.

Vernieuwing van de Verenigde Naties.

Het voorstel van de UPF is, om binnen de structuur van de Verenigde Naties een permanente Interreligieuze Raad op te richten, bestaande uit vertegenwoordigers van alle wereldgodsdiensten en deze te laten functioneren als een invloedrijk adviesorgaan aan de Veiligheidsraad van de VN.

“Het voorstel van dr. Moon om de VN te vernieuwen en haar structuur te perfectioneren door er een Interreligieuze Raad aan toe te voegen, verdient zorgvuldige aandacht en overweging. Want interreligieuze overeenstemming speelt zonder twijfel een hoofdrol in het voorkomen en beëindigen van conflicten.”

Dr. Victor A. Tumanov, Rector, Kiev Medical Institute Lees meer

Samenwerking en partnerschap:

De UPF streeft naar samenwerking en partnerschap tussen overheden, religies en de burgermaatschappij en het bevorderen van ontwikkeling gebaseerd op universele waarden.

 

 

Een cultuur van vrede via onderwijs:

Universal Peace Federation verzorgt educatieve programma’s voor vele sectoren van de samenleving waarbij universele beginselen geïntroduceerd worden zoals leven in dienst van de mensheid en onbaatzuchtigheid. Wanneer deze beginselen in praktijk worden gebracht zullen toenemende vrede en vrijheid het gevolg zijn.

De UPF verzorgt talloze educatieve projecten voor jongeren in vele delen van de wereld. Door het onderrichten van ethische beginselen aan jongeren worden zij aangespoord met een altruïstische houding in het leven te staan en conflicten op een waardige en vreedzame manier op te lossen. Deze “Peace Education” vindt onder meer plaats als onderdeel van serviceprojecten en door middel van sportevenementen.

Het voorkomen en oplossen van conflicten.

De UPF gaat er van uit dat de realiteit van conflicten zoals we nu zien in bijvoorbeeld het Midden Oosten kan worden opgelost door het serieus en stelselmatig toepassen van belangrijke universele beginselen van menselijke verzoening en herstel, die gefundeerd zijn in een diep begrip van de oorzaken van conflict en geweld. De conferenties die de UPF organiseert hebben leidende Israëlische en Palestijnse religieuze en politieke leiders samengebracht voor dialoog, resulterend in voorzichtige maar ook warme uitingen van een gedeelde hoop voor vrede

Een cultuur van vrede via sport:

De Universal Peace Federation stimuleert en sponsort sportevenementen en voetbaltoernooien die bijdragen aan vrede. Hiertoe behoren onder andere het Interreligious Peace & Sports Festival, de “Play Soccer Make Peace” toernooien in gebieden die geteisterd worden door oorlog en conflicten en het jaarlijkse “Sun Moon Peace Cup” voetbaltoernooi in Zuid Korea. De deelnemers aan deze evenementen hebben zonder uitzondering uiteenlopende culturele, religieuze en etnische achtergronden.

 

Een cultuur van vrede via de wereld van de kunst.

De Universal Peace Federation stimuleert en sponsort culturele programma’s en een grote verscheidenheid aan kunstvormen als instrumenten voor vrede. Met name op het gebied van klassiek ballet en traditionele Koreaanse volksdans en –muziek hebben diverse groepen, opgeleid aan door de UPF gesponsorde instituten, waaronder het “Little Angelsof Korea” volksdansensemble wereldwijd grote faam verworven.

 

Een cultuur van vrede via de media.

De Universal Peace Federation moedigt programma’s aan die media professionals en journalisten samen brengen om met elkaar naar wegen te zoeken die bijdragen aan vrede. Daarnaast promoot de UPF een breed scala aan initiatieven die in het teken staan van “media voor de vrede”, zoals “Voices of Peace TV” en “World & I: Innovative Approaches to Peace.”

 

Een cultuur van vrede door middel van serviceprojecten:

De Universal Peace Federation voert wereldwijd serviceprojecten uit vanuit de gedachte dat een wereld van vrede niet mogelijk is zo lang mensen nog in armoede en kommervolle omstandigheden moeten leven. Vanuit de visie dat alle mensen van de wereld met elkaar verbonden zijn als de cellen van ons lichaam, tracht zij waar mogelijk hulp te bieden en solidariteit met getroffen medemensen te tonen door het opzetten van hulpprojecten.

 

Een fundering voor interreligieuze samenwerking.

Joden , Christenen, Moslims en andere religieuze leiders ondernemen samen pelgrimstochten naar elkaars heilige plaatsen en bidden hier samen voor verzoening en vrede. Palestijnse gezinnen worden thuis bezocht , de maaltijd wordt samen gedeeld en de verhalen over persoonlijk lijden en verlies tengevolge van het Palestijns- Israëlische conflict vinden gehoor. Uit dit soort ontmoetingen vloeien banden van respect en wederzijds begrip en genegenheid voort. Dit is een van de vele resultaten van de door de UPF georganiseerde Midden Oosten Vredesconferenties. (MEPI).

Karakterontwikkeling en "Peace Education"

Karakter educatie of persoonlijkheidsvorming is een gebied waarvoor in groeiende mate belangstelling bestaat. Bezorgde ouders, jeugdleiders en onderwijzend personeel beginnen te beseffen dat het traditionele onderwijs niet voldoet als het er op aan komt, het karakter en de persoonlijkheid van de leerlingen te helpen vormen. Tegelijkertijd beginnen ook politieke, maatschappelijke en religieuze leiders in te zien dat, indien we werkelijke vrede willen bereiken, het essentieel is dat we gemeenschappen opbouwen bestaande uit mensen met een goed karakter.

Als resultaat van de inspiratie van al deze bezorgde personen en van het denkwerk dat al door hen verzet is, is er een beweging ontstaan die zich richt op het ontwikkelen van een goede ethische standaard en een goede moraal bij onze jongeren. De beweging moedigt leerlingen door tal van projecten aan op te groeien tot volwassen mensen die onbaatzuchtig en sociaal bewogen in het leven staan.

Een goed gezinsleven als een persoonlijke bijdrage tot vrede.

Het gezin is de hoeksteen voor vrede. Het gezin is niet slechts een instituut voor voortplanting . Het speelt een fundamentele rol in de ontwikkeling van de menselijke geest, ons karakter en onze cultuur. Het gezin is gefundeerd op een exclusieve seksuele relatie tussen man en vrouw die seksuele zuiverheid voor het huwelijk en echtelijke trouw binnen het huwelijk inhoudt.

De UPF richt zich met haar educatieve programma’s onder andere op huwelijks- en gezinswaarden en persoonlijkheidsvorming met het doel wereldwijd het gezin te beschermen en sterke gezinnen mogelijk te maken.

Het voorkomen van HIV/AIDS.

De International Relief and Friendship Foundation (IRFF) zet zich in voor het bestrijden van HIV/AIDS in onder andere Afrika, India en Brazilie

Middle East Peace Initiative MEPI

Een initiatief om vrede en verzoening tot stand te brengen tussen de 3 religies die allen Abraham als voorvader hebben. Duizenden mensen hebben Israel, Palestina en Jordanië bezocht. Door middel van vredesmarsen, conferenties, dialoog, hulpprojecten en gezamenlijke studie en gebed hebben zij bijgedragen tot een warmer klimaat voor mensen in een moeilijke levenssituatie.

Humanitaire hulpverlening.

Het werk van de IRFF- International Relief and Friendship Foundation, een dochterorganisatie van de UPF, zet zich in voor het lenigen van menselijke nood in uiteenlopende omstandigheden en op veel plaatsen van de wereld. De belangrijkste projecten betreffen gezondheidszorg en zorg voor gezonde voeding, directe hulp bij natuurrampen en bestrijding van analfabetisme.

 


 

 

 

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl