•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Het "Beringstraat" vredesproject.

TunnelDr. Moon, oprichter en grondlegger van de UPF, roept de mensheid op om met beide handen een kans te grijpen die in zijn ogen een historische mogelijkheid is, de kloof tussen rassen, culturen, religies en nationaliteiten te dichten.

Gedurende zijn hele leven heeft hij een droom gekoesterd van een internationaal netwerk van snelwegen dat de wereld verbindt van Kaap de Goede Hoop in Zuid Afrika tot Santiago in Chili en van Tokio tot Londen, waardoor de wereld tot één gemeenschap zou uitgroeien.

Een vroege medewerker herinnert zich hoe dr. Moon in de lente van 1950 als vluchteling in het door oorlog verscheurde Pusan ( Zuid Korea ) een stroom van militaire- en handelsschepen voorbij zag komen, die de haven binnenvoer. Moon voorspelde toen dat op een dag de oude vijanden Korea en Japan door een tunnel met elkaar verbonden zouden zijn. (Vervolg hieronder)

A satelite image of the earaTijdens een conferentie van Nobelprijswinnaars en andere wetenschappers in 1981, kwam dr. Moon opnieuw met het idee van een snelweg door oostelijk Azië die in China begint, het Koreaanse schiereiland in de lengterichting doorkruist en via een tunnel naar het eiland Kushi in Japan loopt en vervolgens in noordelijke richting naar het eiland Hokkaido.

Meer recentelijk sprak hij tijdens spreekbeurten in de hele wereld over een nog ambitieuzer project: het aanleggen van de “World Peace King Bridge Tunnel”. Een 85 km lange en $ 200 miljard kostende verbinding die Amerika en Azië, oost en west, met elkaar verbindt. “Deze tunnel kan ervoor zorgen dat de wereld eindelijk één gemeenschap wordt”, aldus Moon.

Langs zo’n internationale verbinding zal vrije handel ontstaan en de economische en culturele uitwisseling zal sterk bijdragen aan het ontstaan van een gemeenschapsgevoel.

De mensen aan weerskanten van deze verbinding vertegenwoordigen twee werelden: zij hebben verschillende etnische en culturele achtergronden en behoren tot volkeren die in een recent verleden als aartsvijanden tegen over elkaar stonden. Maar zodra zij samenwerken aan dit project en met elkaar handel drijven zullen hun economische belangen zich met elkaar verstrengelen. Wanneer zij eraan werken om samen dit inspirerende toekomstbeeld te realiseren, zullen hun onderlinge verschillen onvermijdelijk vervagen.

Ofschoon vanwege de weersomstandigheden een goederenspoorverbinding als eerste voor de hand ligt, zijn in de visie van dr. Moon in de te bouwen tunnels ook ruime mogelijkheden voor reizigersvervoer opgenomen, waardoor onder meer het toerisme zich zal ontwikkelen. Ook zijn uitwisselingshuwelijken te verwachten tussen mensen die elkaar ontmoeten omdat zij langs de route wonen of werken.

‘Sommigen twijfelen eraan of een project als dit realistisch gezien uitgevoerd kan worden. Maar waar een wil is, altijd een weg is, zeker als het de wil van God is. De wetenschap en de technologie van de 21ste eeuw maken het mogelijk om een tunnel onder de Bering Straat aan te leggen”, aldus dr. Moon.

Wat betreft de bouwkosten van $ 200 miljard voor de tunnel en de $ 400 miljard voor een spoorwegverbinding, heeft dr. Moon het grootste vertrouwen dat de geldbronnen hiervoor gevonden zullen worden. “Overweegt u maar eens hoeveel geld er nu door de wereld verspild wordt aan oorlogen”, sprak hij onlangs.” De tijd is gekomen dat de naties van de wereld moeten gaan samenwerken en hun rijkdommen bijeen moeten brengen. Zoals de profeet Jesajah al onderwees zullen de volkeren hun zwaarden omsmeden in ploegen en snoeimessen. Of op zijn minst in graafmachines en spoorstaven.

Dr. Thomas Walsh, UPF secretary general, over dit project:

Het Beringstraat project is op twee manieren bijzonder betekenisvol. Het heeft ten eerste een hoge morele, sociale en symbolische waarde voor vrede, vooral doordat de twee voormalige vijanden de VS en Rusland fysiek met elkaar verbonden worden en doordat de kloof tussen twee continenten fysiek overbrugd wordt. Ook heeft het een immense praktische waarde doordat wereldwijd transport en uitwisseling van goederen op deze manier veel gemakkelijker wordt. De toegenomen interactie en betrokkenheid tussen de burgers van beide kanten zal zeker een positieve uitwerking hebben voor wereldvrede.

Hoewel er al ruim 100 jaar sprake is van een visie over een Beringstraat tunnel is nu aan het begin van de 21ste eeuw de tijd rijp om deze droom te verwezenlijken. We staan op een belangrijk kruispunt in de menselijke geschiedenis waarbij de wereld bereid is om oude barrières af te breken en nieuwe verbindingen te bouwen. In onze moderne tijd van internet en toenemende globalisering kan geen enkel land overleven door van zijn buren geïsoleerd te zijn.

Het Beringstraat tunnelproject zal haar meest directe impact hebben op de regio’s die met elkaar verbonden worden te weten Alaska en oostelijk Siberië, twee regio’s die enorme ongebruikte reserves aan natuurlijke hulpbronnen hebben zoals gas, olie, steenkool en hout. Deze hulpbronnen kunnen gebruikt worden voor het welzijn van de hele mensheid. Westelijk Canada zal ook in grote mate profiteren en ook China moet zeker een belangrijke rol spelen in dit project.

Lees meer over de UPF en het Beringstraat project

 

 

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl