•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Ambassadeurs

Leiderschap door dienstbaarheid aan de samenleving en de wereld

Missie ambassadeursMissie ambassadeurs

Missie en doelstellingen

Ambassadeurs voor Vrede werken aan het volgende:

  • Zij ondersteunen de gezinnen van de wereld omdat het gezin de meest fundamentele eenheid van de samenleving is.
  • Zij ondersteunen en bevorderen verzoening en samenwerking die boven de grenzen van cultuur, godsdienst en ras uitgaat.
  • Zij proberen het beginsel: "Leven voor het welzijn van anderen" zelf zoveel mogelijk in praktijk te brengen omdat dit essentieel is voor het bereiken van blijvende vrede en zij roepen ons op om hetzelfde te doen.

De doelstelling van de Ambassadeurs voor Vrede is om de huidige barrières die mensen van elkaar scheiden te overwinnen; met name barrières die te maken hebben met etnische afkomst, religie, nationaliteit, cultuur en ras.

De Ambassadeurs hebben het principe van "leven voor anderen" hoog in het vaandel en zij roepen ons op om voorbij persoonlijke belangen te kijken naar het welzijn van het grotere geheel. Dit zelfde beginsel wordt gevonden in alle grote spirituele en morele tradities. De Ambassadeurs zijn toegewijd aan de vernieuwing en het welzijn van het gezin, omdat het de belangrijkste eenheid van de samenleving is. Gezonde gezinnen brengen gezonde samenlevingen voort en zijn, te midden van verwarring en chaos, onze hoop voor de toekomst.

Ambassadeurs voor Vrede onderschrijven de volgende uitgangspunten:

  • Er is één God die de schepper is van alle leven en de ouder van de mensheid.
  • De mens is in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen.
  • Het gezin is de hoeksteen van iedere samenleving en de school van liefde, waar het individu zich ontwikkelt tot een harmonieus en liefdevol wezen. Fundament van een stabiel gezin zijn absolute echtelijke trouw en toewijding en daarnaast onbaatzuchtige ouderlijke liefde en zorg.
  • Het beginsel: "leven voor het welzijn van anderen" is essentieel in alle onderlinge menselijke verhoudingen.
  • Interreligieuze en internationale samenwerking en solidariteit zijn essentieel om blijvende vrede te bewerkstelligen.
  • Voor een meer nauwkeurige beschrijving van deze vijf beginselen, ga naar: Five Principles

De betekenis van het certificaat "Ambassadeur voor Vrede"

CertificaatMen ontvangt het certificaat "Ambassadeur voor Vrede" enerzijds als een erkenning voor verrichte prestaties maar veel meer nog wordt men hiermee geïnstalleerd in een nieuwe positie met een nieuwe missie. De verantwoordelijkheden die deze met zich mee brengen zijn gericht op het bouwen van een wereld van vrede.

Wie kwalificeren zich?

Ambassadeurs voor Vrede zijn diegenen die zich geroepen voelen om barrières af te breken, onderling begrip te kweken en verzoening na te streven. Ambassadeurs voor Vrede kijken niet naar wat mensen of groepen van elkaar scheidt maar naar wat de raakvlakken zijn tussen twee strijdende partijen. Zij zijn vredestichters omdat zij zich niet bureaucratisch opstellen maar met een nederige houding kijken naar mensen en een ouderlijk hart hebben. Leiders op het gebied van religie, politiek of wetenschap kunnen benoemd worden tot Ambassadeur voor Vrede maar ook diegenen die werken in onderwijs en zorg, de media, het bedrijfsleven en de wereld van de sport en de kunst. Daarnaast kan in principe ieder individu die ware vrede een warm hart toedraagt, zich hier actief constructief voor wil inzetten en de grondbeginselen van de UPF onderschrijft in aanmerking komen voor het Ambassadeurschap.

Wat doen Ambassadeurs voor Vrede?

Ambassadeurs voor Vrede werken op alle niveaus, van gezin- en buurtniveau tot het niveau van de samenleving en de wereld. Op welk niveau men ook werkt , altijd zijn een dienende houding en het principe van leven voor het welzijn van anderen het uitgangspunt. Veel Ambassadeurs voor Vrede werken in hun eigen vakgebied en daarnaast ondersteunen zij nationale en internationale UPF initiatieven. Veel activiteiten zijn erop gericht, langlopende conflicten en oude en hardnekkige barrières tussen mensen te helpen afbreken. Ambassadeurs voor Vrede organiseren of ondersteunen een grote verscheidenheid aan projecten zoals: het bouwen van scholen, het bouwen van drinkwatervoorzieningen of het werken aan wederopbouw in door conflicten verscheurde gebieden. Zij nemen deel aan interreligieuze dialoog en tonen hierbij leiderschap. Op alle niveaus tonen zij gedrag dat conflicten voorkomt.
Lees meer: www.ambassadors4peace.org/

 

 

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl