•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

In Gesprek over de Rol van de Vrouw voor Wereldvrede .

Van harte nodigen wij u uit voor de UPF bijeenkomst over ““In Gesprek over de Rol van de Vrouw voor Wereldvrede” op donderdag 23 maart 2017 van 13.30 tot 17.00 uur in de

Bibliotheek van Klein Leeuwenbergh, Schalkwijkstraat (naast 67) Utrecht

 

De vergadering vindt  plaats op bovengenoemd adres. Wij danken jhr. dr. Pieter Beelaerts van Blokland voor de geboden gastvrijheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het programma is als volgt:

13.30 Ontvangst

14.00 Opening door de dagvoorzitter, professor M.K. Gautam

Prof. Gautam is emeritus professor culturele antropologie aan de Universiteit van Leiden en voorzitter IUAES –Unesco Commissie Musea en Cultureel Erfgoed

14.05 Aankondiging van het Eurosymposium, 9 mei in Utrecht door Frans de Wolff

14.15 Thema: In Gesprek over de Rol van de Vrouw voor Wereldvrede

Dit thema wordt toegelicht door:

Dr. Annine E.G. van der Meer: “Wereldvrede en de Rol van de Vrouw”

Annine van der Meer is historicus, theoloog en symbooldeskundige.
Zij heeft een aantal toonaangevende boeken geschreven over de verborgen geschiedenis van het vrouwelijke en de vrouwen (www.anninevandermeer.nl). In 2008 richtte zij Academie PanSophia op, school van Wijsheid in de 21eeeuw. Zij geeft in binnen- en buitenland lezingen en cursussen. Met tal van nieuwe, interdisciplinair-wetenschappelijke inzichten wil zij de achterliggende oorzaken van de ongelijkwaardigheid tussen vrouwelijk en mannelijk bloot leggen en door middel van bewustwording opheffen. Zo koersen wij af op de juiste balans van volledige gelijkwaardigheid tussen vrouw en man: de ware sleutel tot een wereld van harmonie en vrede.

Mevrouw Elizabeth Baatenburg de Jong: “De Rol van de Vrouw in het Kader van de drie Vredesdoelen”.

Elizabeth Baatenburg de Jong was 10 jaar werkzaam als verloskundige in Londen. Daarna heeft zij samen met haar man missiewerk verricht in Afrika, Italië en Zuid-Korea voor de Familiefederatie voor Wereldvrede en de International Relief Friendship Foundation (IRFF). In Korea was zij werkzaam als Ambassadeur voor Wereldvrede, studeerde theologie en behaalde daarin de titel van Master. Zij is nu in Nederland actief voor zowel de UPF als de VFW.  

Na elke inleiding is er gelegenheid om van gedachten te wisselen over het thema.

 

16.15 Melding van verwante bijeenkomsten en opkomende UPF aktiviteiten, Wim Koetsier
16.20 Rondvraag
16.30 Sluiting en nog enige gelegenheid tot informeel samenzijn

 

Om de vergadering goed te kunnen voorbereiden, verzoeken wij u vriendelijk uw komst te melden via e-mail, fax of telefoon (zie hieronder). Wij verzoeken u stukken die voor de vergadering van belang zouden kunnen zijn, ons digitaal te doen toekomen. Voor nadere inlichtingen omtrent de vergadering of hoe de vergaderplaats te bereiken, kunt u zich wenden tot mevrouw Elfi Verstraeten, tel. 0346 572989 of mevrouw Rita Salaris, tel. 070 3835938. Bij voorbaat danken wij u voor uw komst.

 

Schema van de bijeenkomsten 2017:

18 mei - professor H. Schaper over De Veiligheidssituatie in de Wereld nu;

13 juli - professor N. Schrijver over De Rol van Nederland in de VN Veiligheidsraad in 2018;

31 augustus - mevrouw G. van Heteren, voorzitter van de Europese Beweging over Nieuwe Civiele Europese Bewegingen;

Vervolgens nog in te vullen bijeenkomsten op 19 oktober en 14 december.     

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 

 

Drs. W.A. Koetsier, Secretaris UPF NL

 Tel. 020 6957440 / 06 33913844

 info@upf-nederland.nl

 

Mw. M.A. Salaris-Lichtenberg, voorzitter WFWP NL

upf@kpnplanet.nl

 

 

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl