•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Gesprek over mensenrechten en - plichten.

Van harte nodigen wij u uit voor de UPF bijeenkomst over “In Gesprek over Mensenrechten en -plichten” op donderdag 15 december 2016 van 13.30 tot 16.30 uur.

 

Dit thema is gekozen om mede aandacht te schenken aan de VN Dag van de Mensenrechten, die jaarlijks op 10 december wordt gehouden. De vergadering vindt plaats op bovengenoemd adres. Wij danken jhr. dr. Pieter Beelaerts van Blokland voor de geboden gastvrijheid.

 

 

 

 

 

 

Het programma is als volgt:

13.30 Ontvangst

14.00 Opening door de dagvoorzitter, ds Ari van Buuren.

14.05 Thema: n Gesprek over Mensenrechten en -plichten

Dit thema wordt toegelicht door:

Ds. Ari van Buuren. Ari is o.a. theoloog, psychoterapeut, betrokken bij interreligieuze geestelijke verzorging en voorzitter van United Religions Initiative in Nederland. Hij is sterk betrokken bij initiatieven voor interlevensbeschouwelijke samenwerking en zal het thema belichten in het kader van zijn recent bezoek aan vluchtelingen in Libanon.

Drs. Simone Kennedy. Zij studeerde biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is thans fractievoorzitter van de ChristenUnie in Amersfoort en staat voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op de lijst van de CU. Simone is betrokken bij de problematiek van vluchtelingen vanuit een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en de overtuiging dat elk mens respect verdient.

Drs. Wim Koetsier. Wim Koetsier is afgestudeerd als socioloog in Leiden en sinds 1975 werkzaam voor de Unification Movement in Nederland. Thans is hij secretaris van de UPF in Nederland. Hij zet zich graag in voor het ideaal van de “Mensheid als Eén Familie onder God”.

Na de korte inleidingen is er ruim gelegenheid om van gedachten te wisselen over de situatie en de toekomst van de mensenrechten in het licht van de snelle veranderingen die nu in de wereld plaatsvinden.

16.00 Melding van verwante bijeenkomsten en opkomende UPF aktiviteiten

Wim Koetsier

16.05 Rondvraag

16.15 Sluiting en nog enige gelegenheid tot informeel samenzijn

 

Om de vergadering goed te kunnen voorbereiden, verzoeken wij u vriendelijk uw komst te melden via e-mail, fax of telefoon (zie hieronder). In verband met de beperkte tijd en verslaggeving zou het op schrift stellen van uw inbreng zeer behulpzaam zijn. Voor nadere inlichtingen omtrent de vergadering of hoe de vergaderplaats te bereiken, kunt u zich wenden tot mevrouw Elfi Verstraeten, tel. 0346 572989.

Bij voorbaat danken wij u voor uw komst.

 

Verwachte activiteiten in 2017:

26 januari 2017, Martin Witteveen (International Justice Mission) over Slavernij en Mensenrechten.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 

 

Drs. W.A. Koetsier, Secretaris UPF NL

 Tel. 020 6957440 / 06 33913844

 

 

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl