•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Seiko LeeVan harte nodigen wij u uit voor de informatieve bijeenkomst van UPF NL op donderdag 26 februari 2015 van 13.30 tot 16.00 uur. De vergadering vindt plaats in de School of Catholic Theology, Nieuwegracht 65, kamer 006 te Utrecht. De bijeenkomst heeft een informatief karakter. Het programma is als volgt:

 

 

 

 

 

Het programma is als volgt:

13.30 Ontvangst

14.00 Opening door de voorzitter, ds. N. Verheul

14.05 Rapportage

Conferentie Eurasia-Europe Dialogue for Peace in Moldavië, 5 – 7 december 2014 Dhr. door Azim Ostowar

Lezing Russia and the European Union van prof. A. Gerrits, Haagse Hogeschool, 2 februari 2015 door UPF-staf

14.15 Thema: Godsdienstkwesties en Onze huidige Samenleving

Dr. H.A. Post over “De Ontwikkelingen in de Beoordelingen van Godsdienstkwesties”

Henk Post (1952) is afgestudeerd in de bedrijfskunde (1976), gepromoveerd in de economische wetenschappen (1995), de theologie (2006) en de letteren (2009). Hij heeft gewerkt in het bedrijfsleven en is aan twee universiteiten verbonden geweest. Naast zijn wetenschappelijke werk is hij actief binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Eind 2014 promoveerde hij tevens aan de Universiteit van Tilburg met het proefschrift “Vrijheid van godsdienst in een democratische samenleving. Het recht van de individuele persoon in een spanningsveld van rechten en vrijheden.” Vrijheid van godsdienst is een controversieel recht in de moderne democratische samenleving, zoals de Nederlandse. Rond de uitoefening van godsdienstvrijheid doen zich allerlei conflicten voor als gevolg van spanningen tussen individu en religieuze gemeenschap, tussen individu en staat, en tussen religieuze gemeenschap en staat. In zijn dissertatie behandelt dr. Henk Post een aantal actuele kwesties waarbij christelijke, joodse of islamitische gelovigen zijn betrokken. Hij concludeert onder meer dat uitingen van religie niet een speelbal mogen zijn van de politiek, de publieke opinie of bepaalde antigodsdienstige sentimenten.

Dhr. J. Campman over “Waarheen beweegt zich Godsdienstvrijheid?”, voorzitter Familiefederatie. Voor deze Federatie verzorgt Hans Campman uiteenlopende lezingen over o.a. ontwikkelingen in de geschiedenis van de relatie tussen God en de mens.

15.15 Discussie, vragen en antwoorden n.a.v. de lezingen

15.45 Melding van verwante bijeenkomsten en opkomende UPF aktiviteiten, Wim Koetsier 15.50 Rondvraag

16.00 Sluiting en nog enige gelegenheid tot informeel samenzijn

 

Om de vergadering goed te kunnen voorbereiden, verzoeken wij u vriendelijk uw komst te melden via e-mail, fax of telefoon (zie hieronder). In verband met de beperkte tijd is het op schrift stellen van uw visie en rapportage van groot belang.

Voor nadere inlichtingen, kunt u zich ook wenden tot mevrouw Elfi Verstraeten,

tel. 0346 572989

e-mail: elfiverstraeten@gmail.com .

Bij voorbaat danken wij u voor uw komst. Met vriendelijke groet,

 

 

Met vriendelijke groet,

Drs. W.A. Koetsier, Secretaris UPF NL

Tel. 020 6957440 / 06 33913844

 

Opkomende activiteiten in Utrecht:

26 februari, dr. H.A. Post over “De Ontwikkelingen in de Beoordelingen van Godsdienstkwesties”;

26 maart, Dr. P. Blokhuis over “Botsing van Culturen in het hoger Onderwijs” aan de hand van ervaringen in Ethiopië;

21 mei, Martin van de Werf over “Geweldloosheid in conflictgebieden”; 9 juli, prof. M. Kalsky over “Het nieuwe Wij-Begrip”;

27 augustus, prof. Dr. S. Miedema over “Interreligieuze Educatie op Scholen”;

15 oktober, prof. T. de Wit over “Politiek-religieuze Dilemma’s in onze Multiculturele Samenleving” en 10 december, nog open.

Daarnaast zijn nog te verwachten: Viering van enkele VN dagen op of nabij 15 mei (Dag van het Gezin), 21 september (Dag van de Vrede) en 10 december (Mensenrechten) op nader te bepalen locaties.

 

 

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl