•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Jeroom HendricksDe Katholieke kerk in het huidige China

Dit is een verslag van de toespraak die Pater Jeroom Heyndrickx gaf tijdens de UPF bijeenkomst van 28 augustus. Hij begon met een kort overzicht over de geschiedenis van de Katholieke Kerk in China. Deze begon aan het einde van de dertiende eeuw. Via een moeizaam proces ontstonden er kerken in China. In 1810 werd de Bijbel vertaald in het Chinees.

Pater Jeroom belichtte het onderwerp vanuit de Verbiest Stichting, die al heel lang in China actief is. Daar is nu een bloeiende Katholieke Kerk. Vanaf 1982 is er een zekere godsdienstvrijheid gekomen. Naar schatting zijn er zo’n 5000 kerken, die ook helemaal vol zitten. In Peking worden op zondag 5 diensten  gehouden, die stampvol zijn. Er zijn 60 congregaties, 20 seminaries en er worden parochiebladen uitgegeven. Bij de Protestanten is er sprake van massabekeringen. De Bijbel en veel boeken over geloof worden goed verkocht.  De Kerk is actief op sociaal vlak. Door kerken wordt veel hulp geboden.   

In China dienen kerken zich onder staatstoezicht te stellen. Een deel van de Missie in ChinaKatholieke Kerk wil dat niet. Pater Jeroom heeft aan paus Johannes Paulus getuigd, dat de Kerk in China in het algemeen toch één is op het gebied van het geloof. Er is sprake van een Kerk, die zich ontwikkelt, maar wel verdeeld is en teveel wordt gecontroleerd door de staat. In China controleert de staat religie echter al 2000 jaar. Wat vroeger de keizer van China deed, doet nu de communistische partij.

De vraag is of voor confrontatie of voor een modus vivendi gaat. Als we naar de apostel Paulus kijken in Athene, zien we dat hij zich aanpaste en zijn medemensen aanvaardde als gesprekspartners. Paulus preekte over de gestorven en weer opgestane Jezus en ging in dialoog. Zullen we in China dialogeren met de communisten? Er zijn veel conflicten tussen China en Rome. Beide voerden geen werkelijke dialoog. De Kerk en China zijn echter veranderd. Vanaf Vaticanum II is de Kerk meer open voor dialoog geworden. Ook China staat nu meer open voor dialoog.

Mao wilde een Nieuw China opbouwen, waarbij het Oude eerst moest worden vernietigd. Mao vernietigde veel, maar bouwde nauwelijks iets op. Deng Xiao Ping bracht een wending, toen hij zei dat de klassenstrijd voorbij was. China opende zich en liet het Marxisme grotendeels varen. China is veranderd en bereid tot dialoog, vooral als het gaat om geld verdienen. Er is nu een ander China en in principe is dialoog mogelijk.    

In de jaren 70 sprak Paus Paulus VI tamelijk positief over China. Paus Johannes Paulus II was echter voorzichtig als het over China ging. Hij sprak wel de taal van de dialoog en probeerde obstakels te overstijgen. Het ging erom een dialoog mogelijk te maken. Paus Benedictus XVI heeft een brief geschreven aan de Kerk in China

(zie http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=2131).

Daarin vinden we enerzijds flexibiliteit en anderzijds vasthoudendheid.

China begint voorzichtig met de dialoog. Religie wordt niet meer gezien als opium voor het volk. De Communistische Partij is bezig met een nieuwe visie op de godsdienst. De partij is verdeeld en ook corrupt. De conservatieve vleugel is nog altijd sterk. Kruisen van kerken worden lokaal nogal eens vernield. 

Pater Jeroom is 15 jaar in China geweest. Hij heeft meegemaakt dat hij als een spion werd gezien en vervolgens gevangen werd gezet. 3 jaar lang werd hij uitgesloten om zijn functie te vervullen. Daarna werd hij in 1998 weer verwelkomd en nu kan hij vrijmoedig spreken.

Concluderend kunnen we zeggen dat de huidige Paus een sterk voorstander is van dialoog. De Verbiest Stichting in China ervaart dat er meer mogelijk is dan we denken. De ontwikkeling van de Kerk kent zeker wel moeilijkheden en verloopt met horten en stoten. De Kerk is de gemeenschap die het geloof viert. Belangrijk is dat door activiteiten vertrouwen wordt gewekt. Dit wordt geschapen op individueel vlak. De Communistische Partij is verdeeld, maar eveneens het Vaticaan. De Kerk in China is zowel bloeiend en als zeer complex. Van heel groot belang is de dialoog te zoeken en niet de confrontatie. Zie ook http://missionering.nl/

China Missiepost

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl