•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Bijeenkomst op 13 oktober met als thema: Europa en het conflict tussen Noord- en Zuid Korea.

Op donderdag 13 maart, van 13.30 tot 16.00 uur, wordt er een informatieve bijeenkomst van UPF NL gehouden met als thema : Europa en het Conflict tussen Noord en Zuid Korea. De vergadering vindt plaats in Utrecht, in Klein Leeuwenbergh vlakbij de voormalige kerk Leeuwenbergh bij het Servaas Bolwerk/Lepelenburg.

 

Van harte nodigen wij u uit voor deze informatieve bijeenkomst van UPF NL op donderdag 13 maart   2014. De vergadering vindt plaats in Utrecht, in Klein Leeuwenbergh vlakbij de voormalige kerk Leeuwenbergh bij het Servaas Bolwerk/Lepelenburg. Achter de kerk is een muur met een groene deur, die naar de binnenplaats leidt, waar de Bibliotheek zich bevindt. Hierop staat "Klein Leeuwenbergh" vermeld.

Deze  komt in de Schalkwijkstraat na nummer 67 en is ongenummerd. Voor deze bijeenkomst is de deur voorzien van een witte deurbel. Parkeren is mogelijk in de directe omgeving of bij het Spoorwegmuseum of Maliebaan. Wij danken jhr. dr.Beelaerts van Blokland voor de door hem geboden ruimte en gastvrijheid. 

 

 

Het programma is als volgt:

13.30 Ontvangst

13.45 Opening door jhr. dr. P. Beelaerts van Blokland (voorzitter van deze vergadering)

13.50 Rapportage: ILC in Korea "Toward a new Paradigm for Peace and Human Development", 9-13 februari - impressie van deelnemers of UPF staf

 

14.10 Thema: De situatie tussen Noord- en Zuid Korea

Prof. dr. R.E1 Breuker, hoogleraar Korea Studies aan de Universiteit van Leiden: Wat is de beste manier om Noord Korea te benaderen?

Drs. W.A. Koetsier, secretaris UPF NL: Europa en het Conflict tussen Noord en Zuid Korea

15.10 Discussie, vragen en antwoorden n.a.v. de lezingen

15.45 Melding van verwante bijeenkomsten en opkomende UPF aktiviteiten, Wim Koetsier 15.50 Rondvraag

16.00 Sluiting en nog enige gelegenheid tot informeel samenzijn

Volgende vergaderdata: 15 mei met prof. dr. J.W. de Zwaan over Europa, 10 juli Maj.Gen. (ret) K. Homan over het Midden Oosten (Syrië), 28 augustus, 16 oktober en 11 december met Eric van 't Zelfde over de Superschool. Viering van enkele VN dagen op of nabij: 8 maart (Vrouwendag), 15 mei (Gezinsdag), 21 september (Dag van de Vrede) en 10 december (Mensenrechten)

 

Vriendelijk verzoeken wij uw komst te melden via e-mail, fax of telefoon (zie briefhoofd). In verband met de beperkte tijd is het op schrift stellen van uw visie en rapportage van groot belang. Voor nadere inlichtingen omtrent de vergadering of hoe de vergaderplaats te bereiken, kunt u zich wenden tot mevrouw Elfi Verstraeten, tel. 0346 572989. Bij voorbaat danken wij u voor uw komst.

 

Met vriendelijke groet,

Drs. W.A. Koetsier, Secretaris UPF NL

Tel. 020 6957440 / 06 33913844

 

klik hier om de uitnodiging te downloaden

 

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl