•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Rev. dr. Sun Myung Moon overleden

Grondlegger van de Universal Peace Federation (UPF) dr. Sun Myung Moon is op maandag 3 September 2012, om 01: 54 plaatselijke tijd, in Cheongpyeong, Korea, na een ziekbed van enkele weken op 92 jarige leeftijd overgegaan naar de geestelijke wereld. Hij laat zijn echtgenote Hak Ja Han en tien van hun in totaal veertien kinderen achter. De plechtige uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 15 september in Cheong Pyeong, Zuid Korea, naar verwachting in het bijzijn van tienduizenden leden van de beweging en honderden hoogwaardigheidsbekleders uit de hele wereld.

Vervolg:

Rev. Moon heeft als oprichter en geestelijk leider van de Universal Peace Federation en de 'Tongil-Gyo Verenigingsbeweging', beter bekend onder de naam Verenigingskerk, de publiek opinie decennia lang bezig gehouden. Veel aandacht trokken telkens weer de grote huwelijksceremonies, waarbij duizenden echtparen – zowel pasgehuwden als reeds langer getrouwden – tegelijkertijd de huwelijkszegen ontvingen en elkaar eeuwige huwelijkstrouw en een leven in dienst van God en de samenleving beloofden.

Reverend Moon's echtgenote Hak Ja Han en hun kinderen, die in de weken voorafgaand aan zijn overlijden dag en nacht bij hem waakten, zijn vastbesloten om het werk van deze nobele vredestichter en inspirator voort te zetten. Weduwe Hak Ja Han Moon is voornemens om op maandag 17 september – twee dagen na de plechtige uitvaart - de verzamelde leden en internationale gasten toe te spreken, en hen in de geest van haar man op te roepen om door te gaan met de het wereldwijde werk van de beweging: bouwen aan interculturele en interreligieuze harmonie en aan een 'cultuur van het hart', gegrondvest op de onbaatzuchtige liefde van God.

Minder bekend is dr. Moon's werk als oprichter en inspirator van tal van organisaties die hij stichtte om wereldvrede te bevorderen vanuit verschillende achtergronden en invalshoeken. Enkele voorbeelden zijn de Women's Federation for World Peace (WFWP), de Professors' World Peace Academy (PWPA), en het project 'World Peace Cup' (vrede door voetbal).

Een van de grote verdiensten van reverend Moon was zijn rol als bruggenbouwer tussen de verschillende religies, rassen en culturen. Bij een recente vergadering van vertegenwoordigers van de wereldreligies (Assembly of the Worlds' Religions) in 1985 merkte hij op: 'Voor zover ik weet is God geen sektariër. Hij is niet een God voor één, of slechts enkele geloofsrichtingen. Voor Hem hebben wereldse discussies over Bijbelinterpretaties geen betekenis. In Gods grote, ouderlijke hart is geen plaats voor onderscheid in nationaliteit of ras, en de grenzen tussen landen en culturen tellen niet voor Hem. Onze opdracht is om door interreligieuze dialoog en harmonie een ideale wereld van vrede te verwerkelijken'.

In zijn zojuist in het Nederlands vertaalde autobiografie 'Mijn Leven voor Wereldvrede' laat hij zich in vergelijkbare bewoordingen uit: 'Ook nu stelt God alles in het werk om alle mensen op aarde zo spoedig mogelijk als Zijn kinderen te kunnen omhelzen. Religieuze mensen, die allemaal de missie hebben om de mensheid naar Gods ideale wereld te leiden, mogen geen moment vergeten dat hun enige echte opdracht is om apostelen van vrede te zijn'( p. 322).

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl