•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Visie UPF: ‘God en mens in relatie tot elkaar’

Regelmatig wordt hier een aspect van de visie van de UPF behandeld. Hier kunt u lezen over het thema: ‘Gods wezen en de relatie tussen God en mens’. De UPF gaat er van uit dat God een levende realiteit is met ‘persoonlijkheid’ en karakter. God wordt zeker niet gezien als een oude man met een lange baard die ergens in de lucht op de wolken resideert. Hoewel aan God persoonlijkheid en aspecten als emotie, intellect en wil worden toegekend, is God natuurlijk oneindig veel groter dan één afzonderlijk individu zoals wij zijn.

Vervolg:

Oorzaak en gevolg

God is voor ons onzichtbaar en mysterieus. Is Hij daarom ook onkenbaar? Hoe kunnen we iets te weten komen over de onzichtbare God? Dit kan op dezelfde manier als wij het – onzichtbare - karakter van een kunstenaar leren kennen via zijn tastbare en zichtbare kunstwerken. Wanneer we bijvoorbeeld in een schilderij van Vincent van Gogh melancholie ontdekken, dan weten we dat die melancholie afkomstig is van de persoonlijkheid van de kunstenaar, de schepper van het werk. Wanneer we, analoog hieraan, kijken welke universele kenmerken de schepping bezit, dan weten we dat deze eigenschappen hun oorsprong hebben in God. Dit omdat God, als onzichtbare oorzaak, zich uitdrukt in de schepping, het zichtbare resultaat.

Via de schepping God leren kennen

Al het geschapene heeft een innerlijk karakter en een uiterlijke vorm. Een voorbeeld zijn geest en lichaam van de mens, maar ook alle andere schepsels hebben een zichtbare buitenkant en een onzichtbare kern. De schepping, de wereld van resultaat, bestaat bovendien in nóg een set duale eigenschappen, te weten mannelijk en vrouwelijk ofwel positief en negatief (yang en yin). Deze twee sets van tweevoudige kenmerken hebben hun oorsprong in God. God moet dus ook enerzijds ‘karakter en vorm’ in zich dragen en anderzijds een mannelijk en een vrouwelijk element in zich herbergen.

Gods onzichtbare karakter is zijn wezen met eigenschappen als emotie, intellect en wil, terwijl het gehele geschapen universum, inclusief de mens, Gods uiterlijke vorm weerspiegelt. Het mannelijke en het vrouwelijke element in God zorgen ervoor dat God als ouders is voor de mens.

De mens in relatie tot God

De wetenschap leert ons dat de mens een hoog ontwikkeld zoogdier is. Natuurlijk is hij dat, maar dan gaat het slechts over de buitenkant van de mens: zijn stoffelijk lichaam dat tijdelijk van aard is. Het lichaam is belangrijk maar bepaalt niet onze essentie. Het innerlijk van de mens, onze geest of ziel, is niet het product van onze hersenen, waardoor het gedoemd zou zijn ook te verdwijnen wanneer ons lichaam ermee ophoudt. Integendeel: ons innerlijk is een unieke uitdrukking van het karakter van God. De mens heeft, vergeleken met andere schepsels, een buitengewone gevoeligheid voor Gods liefde. Hij heeft het potentieel om Gods karakter zo volledig te weerspiegelen, dat hij voor God de bron van allergrootste vreugde kan zijn. Omdat God eeuwig is, bestaan wij als Zijn kinderen ook eeuwig.

Een hart van ware liefde

Wat is de meest essentiële eigenschap van God? Het is onbaatzuchtige ouderlijke liefde. Gods liefde moet onvoorstelbaar groot en zuiver zijn omdat zelfs wij mensen met al onze fouten al in staat zijn tot liefde en offerbereidheid. Deze essentie van Gods hart, in het Koreaans ‘Shimjung’ genoemd, is een kracht die niet anders kan dan liefhebben. Het is een kracht die er niet tegen kan om niet lief te hebben en niet alles van zichzelf te geven. Zij bestond al vóór de schepping van het universum en was er de oorzaak van dat God met zijn scheppingswerk begon. Onze levensopdracht is om een weerspiegeling te worden van Gods ‘Shimjung’. (Spreek uit: ‘sjiem-djoeng’)

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl