•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Bridge of Peace Ceremony in Den Haag

Op 6 maart 2010 vond in de Christus Triumfatorkerk in Den Haag tijdens een bijeenkomst van de ‘Women’s Federation for World Peace’ een ‘Bridge of Peace Ceremony’ plaats, een vreugdevol ritueel gericht op verzoening tussen vrouwen met zeer verschillende culturele, religieuze en raciale achtergronden. De plechtigheid was het sluitstuk van een inspirerende avond met als thema: ‘Op weg naar een wereld van vrede en spiritualiteit’. Een van de kerngedachten bij de ‘Bridge of Peace Ceremony’ is, dat vrouwen een onmisbare schakel vormen in het proces naar vrede.

Vervolg:

Door hun unieke wijze van communiceren en hun bereidheid om bruggen van verzoening te bouwen, zijn zij belangrijke vredespioniers. Het beschermende, omarmende en empathische van vrouwen en moeders creëert het vermogen om in grote en kleine kring vrede te stichten.

Met hart en ziel

De brug symboliseert het bij elkaar komen van rassen, culturen en naties. “De kracht om vrede te brengen dragen wij allen in ons, en deze ceremonies hebben al vele ‘wonderen van de ziel’ tot stand gebracht, door de banden die gesmeed worden tussen de paren, gevormd door de deelneemsters”, zei mevr. Lisa Janssen. Zij legde de ceremonie uit en liet de video ‘A Mother’s Heart’ zien. Daarna stelden de paren zich aan weerszijden van de brug op. Telkens liepen twee deelneemsters rustig naar elkaar toe, maakten een respectvolle buiging en omhelsden elkaar. Aan de ceremonie, die gekenmerkt werd door een plechtige sfeer, deden Hindoes, Moslims, Christenen en Boeddhisten mee. De nieuwe partners maakten nader kennis met elkaar en wisselden cadeautjes en adressen uit, plus informatie over elkaars culturele achtergrond.

Wereldwijde ‘sisterhood’ beweging

De ‘Bridge of Peace’, ceremonies vinden op de hele wereld plaats, na het begin in Korea in 1994. Deelneemsters toen waren Japanse en Koreaanse vrouwen en het doel was om de overgebleven haat en wrok, sluimerende restanten van de Japanse bezetting van Korea gedurende 40 jaar, te overwinnen. In totaal honderd zestig duizend Japanse vrouwen vlogen dat jaar naar Korea om de kloof van angst en pijn te dichten en zussen en vriendinnen te worden met hun Koreaanse evenknieën. Sinds dat prille begin is de ‘sisterhood’ beweging, ontstaan uit deze verzoeningsceremonies, uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk van vrouwen die de wonden van het verleden voor goed willen vergeten en in willen ruilen voor wederzijds begrip en vriendschap.

De vier pilaren van het ‘Bridge of Peace’ principe

Wat is de gedachte achter de ‘Bridge of Peace’-methode en hoe kan de helende werking ervan geoptimaliseerd worden? Vier sleutelbegrippen spelen een rol.

1. Verantwoordelijkheid

Door het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid, doorbreken we de vicieuze cirkel van de slachtofferrol. We moeten ons realiseren dat emoties als haat en wrok ons vergiftigen, vernederen en gevangen houden. Onze persoonlijke houding en gedachtewereld bepalen wie we zijn, niet onze uiterlijke omstandigheden. Indien we verantwoordelijkheid nemen voor deze innerlijke houding en besluiten om een nieuw begin te maken, worden we bevrijd van leed dat ons is aangedaan, zelfs als onze uiterlijke omstandigheden dezelfde zijn gebleven.

2. Respect

Doordat we de rechten erkennen van onze naaste, wie deze ook is, kunnen we ons hart openstellen voor oplossingen. Zonder respect kunnen menselijke relaties niet opgelost worden, komt er geen einde aan de grote en kleine geweldspiralen in de wereld en rest ons slechts uitzichtloosheid.

3. Berouw, een persoonlijk staakt-het-vuren

Indien we verantwoordelijkheid nemen bezorgen we onszelf de kracht om onze eigen tekortkomingen in te zien; onze neiging geen acht te slaan op de noden en de omstandigheden van anderen zal ons opnieuw bewust worden.

4. Toewijding

Wanneer we onze ‘vredespartner’ omhelzen, ongeacht of het een nieuwe zus, echtgenoot, vriend of familielid is, bezegelen we plechtig ons voornemen om voor de ander te zorgen en aan haar/hem toegewijd te zijn.

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl