•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Een cultuur van dienstbaarheid

“We kunnen niet anders dan geloven dat de oude haat ooit zal verdwijnen. Naarmate de wereld kleiner wordt, zal onze gezamenlijke menselijkheid meer zichtbaar worden!”. De Universal Peace Federation verwelkomt deze woorden van de nieuwe Amerikaanse president, uitgesproken tijdens zijn inaugurale rede op 20 januari. De UPF gelooft stellig, dat de 21ste eeuw een veel betere tijd wordt dan wat de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt. Ook al zeggen veel nadenkende mensen, ook jongeren, niet te geloven in een persoonlijke God, hun levenshouding laat zien dat steeds meer mannen en vrouwen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en invoelende leden van de menselijke familie.

Vervolg:

Dit is duidelijk te zien in de passie waarmee veel jonge mensen voor de natuur en voor bewoners van arme delen van de wereld willen zorgen. Vooral jongeren hebben de onverschilligheid, de bekrompenheid en het materialisme van eerdere generaties vaarwel gezegd en gooien de vensters naar de wereld wijd open. Hoewel cynisme en egoisme nog steeds voorkomen, kenmerken openheid en offerbereidheid de levensstijl van steeds meer mensen.

Het christendom is er in de afgelopen 2000 jaar gaandeweg in geslaagd, in de menselijke ziel de kiem te leggen van naastenliefde en opofferingsgezindheid. Ondanks tijdelijke misstanden en machtsmisbruik in naam van dit zelfde christendom, heeft zij, hand in hand met de andere wereldgodsdiensten, de menselijke ziel door de generaties heen gevormd.

Vanuit duistere onwetendheid groeide de mens langzaam op tot wat hij nu is. Ondanks nog dagelijks voorkomende gruweldaden van allerlei aard die de primitiviteit van de menselijke soort lijken te onderstrepen, zijn er veel lichtpunten die op een positieve ontwikkeling wijzen. Met iedere generatie ontwikkelt de mensheid zich verder tot een gemeenschap van meer fijngevoelige, meer democratisch ingestelde wereldburgers. De wereldreligies zijn hier in de loop van de geschiedenis debet aan geweest door vanuit hun heilige geschriften de gelovigen de weg te wijzen richting zelfdiscipline en een leven voor een hoger doel.

Naast religie is ook de voortschrijdende wetenschap van enorme betekenis geweest voor de vorming van de menselijke geest. Dat de moderne mens zich heeft kunnen ontwikkelen tot een geëmancipeerd en onafhankelijk denkend wezen, is in hoge mate op haar conto bij te schrijven. Maar wat de wetenschap ons niet onderwijst, is dat de mens in essentie een moreel en spiritueel wezen is; een wezen met een ingebouwd verlangen om zich met hart en ziel in te zetten voor een groter geheel.

‘Je medemens dienen’ is in essentie een heel spirituele activiteit. Het zou meer en meer de manier van leven van ons allemaal moeten worden. Het Global Peace Festival moedigt wereldwijd een geest van onbaatzuchtige inzet aan met als motto: “Think global, act local!”. Samen met haar partners wil de UPF werken aan een inspirerende en harmonieuze 21ste eeuw die van ons allemaal is. Laten we een wereldwijde cultuur van dienstbaarheid vestigen en de universele familie opbouwen waar we diep van binnen naar verlangen.

(Dit is de tekst van het redactioneel artikel in ‘UPF Actueel’ , Nieuwsbrief van de Universal Peace Federation – Nederlandse afdeling – uitgave ‘Voorjaar 2009’. De Nieuwsbrief verschijnt 1x per kwartaal. Voor de digitale versie klik hier. Indien u de (gratis) Nieuwsbrief voortaan per post wilt ontvangen, kunt u dit per mail opgeven via info@upf-nederland.nl .

Telefonisch kan ook via 0346-572 989).

 

Terug naar de homepage  

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl