•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Interview met drs. Lucile van Tuyll

Drs. Lucile barones van Tuyll van Serooskerken houdt zich sinds de jaren ’70 bezig met adoptie. Zij is werkzaam als senior adoption consultant. Tot eind 2007 was zij lid van de Raad van Toezicht van vereniging “Wereldkinderen” en zij is voorzitter van het ADOC, Adoptie Driehoek Onderzoek Centrum, ondergebracht bij de Rijksuniversiteit Leiden. UPF vindt haar inzet voor het geadopteerde kind en zijn/haar omgeving bijzonder belangrijk. Een groot deel van haar jeugd bracht zij door in en rond Slot Zuylen bij Utrecht, waar haar grootouders woonden en waar zij naar hartenlust kon spelen. Zij houdt van de natuur, van haar huisdieren en haar gezin is heel belangrijk voor haar.

Vervolg:

Bij de opvoeding heeft zij altijd veel waarde gehecht aan creativiteit en ontwikkeling van het individuele zelf. Aanvankelijk wilde zij kinderarts worden maar koos toch voor een kortere studie en voor meer tijd voor haar gezin. Het werd pedagogiek, de klinische richting, een studie die goed aansloot bij de passie van haar leven: adoptie.

Internationale adoptie.

Grootschalige adoptie nam in Nederland een vlucht vanaf de jaren zeventig. In die tijd was er nauwelijks onderzoek naar de gevolgen ervan. Het gevoel te willen helpen overheerste maar idealisme, warmte en liefde zijn niet genoeg. Je moet je altijd realiseren dat je een kind weghaalt uit zijn eigen cultuur met alle risico’s van dien. Kinderen kunnen niet terug: ze worden door hun opvoeding ‘echte’ Nederlanders en ervaren wanneer ze in hun geboorteland zijn dat ze, ondanks hun uiterlijk, geen echte Koreanen of Chinezen meer zijn.

Het begin

Aanvankelijk was er geen wetgeving inzake inter-landelijke adoptie. Rond 1970 kreeg drs. van Tuyll ‘haar eerste Koreaantje binnen’ in de pedagogische adviespraktijk en bij haar tweede of derde begon zij zich vragen te stellen. Zij is met nauwelijks enige kennis van start gegaan, gaat veelal intuïtief te werk en heeft in de praktijk veel geleerd door te luisteren naar adoptiegezinnen. Zij is een echte pionier en heeft als adviseur meegewerkt aan het voortraject van het Haagse Adoptie Verdrag van 1993, waarin procedures tussen gevende en ontvangende landen werden vastgelegd.

Nationale schaamte over adoptie

In veel ‘gevende landen’ is vaak sprake van schaamte want hoe moeilijk is het niet te moeten accepteren dat je niet voor je eigen kinderen, immers de toekomst van je land, kan zorgen. Door het Haagse Adoptie Verdrag wordt het belang van de kinderen beschermd en worden kinderen steeds vaker alleen dan in een ander land geadopteerd wanneer er in hun geboorteland geen gezin kan worden gevonden. Als gevolg hiervan neemt het aantal kinderen dat internationaal wordt geadopteerd duidelijk af.

Trauma’s

Ieder adoptiekind heeft onvermijdelijk een groot trauma, veroorzaakt door het wegvallen van zijn eigen ouders en leefomgeving wat een verlies aan eigen identiteit betekent. Het trauma is het minst groot indien er een duidelijke reden is waarom nieuwe ouders nodig zijn, bijvoorbeeld het overlijden van beide biologische ouders. Zijn de eigen ouders nog in leven, dan is er sprake van een dubbel trauma: het kind vraagt zich dan ook af waarom het niet gewild was en afgestaan werd.

Kinderen zijn een geschenk

Lucile van Tuyll: “Het belang van het kind staat centraal, niet de kinderwens van de adoptief ouders. De enige legitieme reden voor adoptie is de behoefte van een kind aan ouderlijke liefde en bescherming”. Zij benadrukt dat adoptief ouders evenals ouders met eigen kinderen moeten beseffen dat het een voorrecht en een grote zegen is, kinderen te mogen opvoeden en dat dit geen recht is dat opgeëist kan worden.

Zet je verwachting op nul

Probeer als ouder weinig te verwachten. Zet je verwachting op nul en sta met je hart open voor het kind, dan is alles wat je ontvangt winst. Ben je zelf hoog opgeleid, verwacht dan niet dat je kind naar het gymnasium kan. Heb er vooraf vrede mee wanneer ook het VMBO niet haalbaar blijkt en probeer te zien welke rijkdom er verder in zijn of haar persoonlijkheid schuilt.

Niet hetzelfde vertrekpunt

Ouders moeten beseffen dat het adopteren van een kind fundamenteel anders is dan het opvoeden van een eigen kind. Je deelt niet dezelfde genen en je hebt ook door de cultuurverschillen een ander vertrekpunt. Hou ongeacht de geïnvesteerde energie en liefde rekening met grote hobbels die genomen moeten worden in de relatie met je kind. In tijden van opstandigheid en crises heeft het kind met de uitspraak: “Jullie zijn toch mijn echte vader en moeder niet” , een machtig wapen in handen. In de pubertijd zal een geadopteerd kind nog meer de onvoorwaardelijke liefde van zijn ouders uittesten dan een biologisch eigen kind.

Voorlichting en screening

Ontvangende ouders worden streng gescreend. Ze volgen verplicht een uitgebreid voorlichtingsprogramma, gevolgd door een gezinsonderzoek, waarbij o.a. gekeken wordt of zij de juiste instelling hebben en mentaal geschikt zijn om met de cultuurverschillen om te gaan. Het kind wordt vooraf, afhankelijk van de leeftijd, voorbereid op zijn nieuwe omgeving, o.a. via foto’s van huis, slaapkamer en adoptieouders en het wordt zo mogelijk enigszins vertrouwd gemaakt met de gewoontes in zijn nieuwe vader

Vragen van het adoptiekind

Belangrijk is dat ouders die onvruchtbaar blijken, zich eerst hiermee verzoenen, dit stadium afsluiten en vervolgens een bewuste keuze maken voor adoptie. De onvermijdelijke vraag “Hadden jullie niet liever een eigen kind gehad in plaats van mij?”, kan dan oprecht beantwoord worden en het gevoel tweede keus te zijn wordt zo niet versterkt. Van groot belang is dat het kind van zijn ouders telkens weer hoort: “ We hebben heel bewust voor jou gekozen”.

Vrede is ‘je rijkdom doorgeven’

Lucile barones van Tuyll ziet zichzelf als bevoorrecht vanwege haar achtergrond, voorouders en de omgeving waarin zij werd grootgebracht. “Respect voor anderen, ruimdenkend zijn vanuit het hart en anderen aanvaarden zoals ze zijn: dit alles is essentieel. Anderen respecteren betekent ook solidariteit en delen wat je hebt. Wat we aan rijkdommen ontvangen hebben is niet onze eigen verdienste maar die van onze voorouders, die er hard voor gewerkt hebben. We moeten rijkdom niet opeisen maar haar delen en doorgeven”, aldus van Tuyll.

Ontmoeting met de UPF

Vanaf haar eerste kennismaking met de UPF stelde zij zich de vraag: “Wat kan ikzelf persoonlijk bijdragen?” Zij hecht veel waarde aan haar benoeming tot Ambassadeur voor de Vrede maar wil niet dat het een loze titel is. Tijdens de conferentie in Bergen aan Zee heeft ze haar ogen goed de kost gegeven en met veel mensen gesproken. Zij ontdekte dat hier niet dogmatisch wordt gedacht, vond het gebrek aan dogmatisme zelfs verademend. “Binnen de UPF is ruimte voor veel verschillende meningen en respect staat voorop”, zo vertelde zij.

Een basis voor vrede

Er is nu een fase in haar leven aangebroken om de opgedane kennis en ervaring door te geven aan jongeren en meer als coach te fungeren. “Bemiddelen bij adoptie betekent de juiste partijen bij elkaar brengen in het belang van kinderen, toekomstige wereldburgers. Je bouwt mee aan de omstandigheden waarin zij kunnen opgroeien tot sterke en evenwichtige volwassenen, mensen die de wereld hard nodig heeft. Daarom zie ik mijn werk als het bouwen aan een basis voor vrede”, aldus drs. van Tuyll.

Terug naar de homepage

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl