•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Ontwikkeling in een rechtvaardige omgeving een vereiste

“Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen in een rechtvaardige omgeving, die voor iedereen geldt.” Dit zijn de woorden van drs. Diederik de Boer, directeur van het “Sustainable Development Center” (SDC) van de Maastricht School of Management (MSM). Hij behaalde titels aan de universiteit van Rotterdam, Harvard en Sussex, werkte voor de VN en de Nederlandse overheid in Cambodja, Mongolië en Palestina en voor diverse NGO’s o.a. in Liberia, Afghanistan en Pakistan. Als ontwikkelingseconoom richt hij zich met zijn onderzoek op de samenwerking tussen NGO’s, bedrijven en overheid in ontwikkelingslanden en met name conflictlanden. De Universal Peace Federation acht zijn werk van groot belang voor wereldvrede en in februari 2008 bezocht hij een door haar georganiseerde internationale conferentie in Zuid Korea. UPF Nederland sprak met hem.

Vervolg:

Studenten uit alle werelddelen bevolken MSM, die hierdoor een internationale sfeer uitademt in een moderne behuizing. De Boer over de missie van SDC: “De focus is duurzame ontwikkeling met het accent op oplossingen die wortelen in de bevolking. Te vaak worden staatsmodellen vanuit het Westen van bovenaf opgelegd. Tegelijkertijd wordt er een te grote nadruk op armoedebestrijding gelegd in plaats van blijvende ontwikkeling”.

Coherentie bij ontwikkelingshulp

Veel valt er nog te doen aan verbetering van de coherentie bij instanties die betrokken zijn bij ontwikkelingshulp, waarbij voor alle partijen winst geboekt kan worden: westelijke landen denken nog te veel aan zichzelf en omgekeerd wordt het belang van vooruitgang in ontwikkelingslanden op lange termijn - ook voor de ontwikkelde wereld - haast niet gezien. Zo staat in Nederland het beleid van Ontwikkelingssamenwerking soms haaks op dat van EZ, Landbouw en Financiën.

Infrastructuur

De Boer hamert op het belang van goede infrastructuur, in rijke en arme landen. Hiermee valt of staat economische ontwikkeling want een landbouwer zonder fysieke weg naar de markt realiseert geen omzet. De 16% die Nederland binnen haar ontwikkelingshulp voor infrastructuur uittrekt is simpelweg veel te weinig, vindt hij.

Belang van kennis en onderwijs:

Kennis is heel belangrijk en onderwijs is een krachtig instrument voor vrede en duurzame ontwikkeling. In een onderwijsomgeving is veel vrijheid en spelen nog weinig belangen. Daardoor kunnen hier vooroordelen overwonnen worden en dingen in breder verband worden gezien. Toen Europa Marshall hulp kreeg, stimuleerden de Amerikanen onderwijs in management. Dit leidde tot instituten, zoals MSM, die nu van belang zijn voor ontwikkelingslanden. Onderwerpen die in het huidige onderzoek aan de orde komen zijn onder andere de rol van partnerschappen, concurrentie en maatschappelijke ontwikkeling. Bedrijven vormen de motor van ontwikkeling. Het gaat niet alleen om een rechtvaardige verdeling van de “koek”, maar de koek moet ook groter worden. Hierbij moeten de regels van het spel scherp in de gaten gehouden worden. Ethiek, gedragscodes en transparantie zijn hierbij belangrijk.

Persoonlijke drijfveren

De Boer noemt zijn verlangen naar rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid als een belangrijke drijfveer die diep van binnen zit en hem dagelijks inspiratie en motivatie geeft voor zijn werk. “Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen in een rechtvaardige omgeving, die voor iedereen geldt.”

Europa en het Midden Oosten

De rol van VS, Wereldbank en IMF zijn kleiner geworden en Europa zou meer visie en leiderschap kunnen tonen. Met name in het conflict tussen Israël en de Palestijnen zou Europa een meer evenwichtige politiek moeten voeren. Er wordt teveel gemeten met twee maten. Palestijnen voelen zich behandeld als tweederangsburgers en dit heeft gevolgen voor het gehele gebied van de Islam. Begrip voor de mensen, luisteren, goede communicatie en dialoog, zoals de UPF ook voorstaat, zijn heel belangrijk. Wanneer het gesprek komt op een mogelijke oplossing van dit heikele conflict, zegt de Boer het meest te zien in het realiseren van twee staten met een goede oplossing voor Jeruzalem.

Begrip, respect, verzoening

Vrede is een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Wanneer er onbegrip bestaat tussen bevolkingsgroepen, kan dit leiden tot ernstige conflicten. “Vanuit de Westerse wereld denken wij dat wij over alles de ultieme kennis en oplossingen in huis hebben, maar dit blijkt niet altijd zo te zijn. Luisteren en analyseren is erg belangrijk, waarbij er openheid moet zijn voor elkaar. Verzoening is van groot belang. In ons instituut hebben wij studenten uit 35 landen met verschillende culturen, religies en huidskleur die bij elkaar in één klas zitten. Dit bevordert begrip voor elkaar.”

UPF biedt kansen

De Boer zei waardering te hebben voor de doelstelling van de UPF om dialoog tussen partijen met uiteenlopende visies en achtergronden te bevorderen. Hij sprak zich lovend uit over haar onpartijdigheid en haar uitgebreide netwerk. “Men durft actief te zijn in conflicthaarden. Doordat de UPF veel minder belangen heeft dan andere onderhandelaars komt zij geloofwaardig over. De UPF zou met name ook goed werk kunnen doen bij kleinere conflicten en stille diplomatie kunnen bevorderen”

 

Terug naar de homepage

 

 

 

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl