•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

European Leadership Conference, 18-20 januari.

In Bergen aan Zee werd van 18- 20 januari in conferentiecentrum “Huize Glory” de eerste ELC conferentie van het jaar 2008 gehouden. Algemeen secretaris van de UPF Nederland drs. Wim Koetsier was de vaardige MC die de gasten uit binnen en buitenland twee en een halve dag door het afwisselende programma leidde. Na twee inleidende lezingen door Tim Miller, vicevoorzitter van UPF Europa, over de belangrijkste grondbeginselen van de UPF was het dr. Irma Loemban Tobing-Klein, medeoprichter en hoofd bestuurslid van MDG Global Watch en voormalig Permanent Vertegenwoordiger van Suriname bij de Algemene Vergadering van de VN, die de gasten bijpraatte over de stand van zaken inzake het behalen van de Millennium Development Goals in 2015.

Vervolg:

"Onward with the Millennium Development Goals"

De spreekster is een gepassioneerd strijdster voor het uitbannen van armoede uit de wereld en voor het verkrijgen van fundamentele en universele rechten voor alle mensen. Zij sprak er haar teleurstelling over uit dat een aantal donorlanden, inclusief een aantal van de G7 landen, hun beloftes tot nu toe niet zijn nagekomen.

Dr. Loemban Tobing-Klein benadrukte dat het uitgangspunt voor het vastleggen van de MDG’s in 2000 was, dat alle mensen op de wereld in waardigheid moeten kunnen leven. Hiervoor moet aan een aantal basisvoorwaarden voldaan worden, waaronder het terugdringen van extreme armoede en honger, de toegang tot universeel basisonderwijs voor iedereen, het terugdringen van kindersterfte, het sterk verbeteren van de gezondheidssituatie van moeders en de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.

Dr. Loemban Tobing-Klein

Levendige discussie

Verder behoren tot de Millennium Goals: het terugdringen van HIV/AIDS, malaria en andere ziektes, het waarborgen van schoon drinkwater, minder mensen in sloppenwijken en de samenwerking tussen rijke en arme landen met de volgende oogmerken: eerlijke handel, het terugdringen van de schulden van arme landen en betaalbare medicijnen.

Zij zei ook dat het basisverlangen dat geleid heeft tot het formuleren van de MDG’s aansluit bij en min of meer voortvloeit uit president Roosevelt’s "Four Freedoms", die ten grondslag lagen aan het oprichten van de Verenigde Naties: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van armoede en honger ( freedom from want) en “freedom from fear”, de mogelijkheid voor ieder mens om te leven in een omgeving waar men niet voor zijn leven hoeft te vrezen.

“Niet minder dan189 landen van de wereld hebben de MDG’s meeondertekend en zij kunnen en moeten hieraan gehouden worden”, sprak dr. Loemban. Om met de woorden van voormalig secretaris generaal van de VN Kofi Anan te spreken: “De MDG’s moeten tot leven gebracht worden, zij moeten het centrale thema zijn waar alle regeringen van de wereld van doordrongen zijn. Het sterke aan de MDG’s is, dat ze bereikbaar en meetbaar zijn.” Dr. Loemban: “De MDG’s hebben een nooit eerder vertoonde politieke ondersteuning van alle landen en regeringen ter wereld. We kunnen en moeten de leiders van de wereld er aan houden”.

Zaterdag: "Oorzaken van Conflicten en Oplossingen", Gastsprekers.

Zaterdagochtend werd vervolgd met de onderwerpen: "De oorzaken van conflicten” en "Conflictoplossingen – De weg naar vrede en samenwerking” . Na de lunch en een wandeling in de vrije natuur, "Huize Glory" ligt in een prachtig duinlandschap, werd het programma vervolgd met twee gastsprekers met de volgende thema´s :

1. "Meest recente Europese ontwikkelingen in een wereld in beroering"

door drs. Joost P. van Iersel, op dit moment lid van het "European Social and Economic Committee" in Brussel. Hij was een toonaangevend lid van de Europese beweging in Nederland en lid van de Tweede Kamer namens het CDA. Hij legde uit dat de EU zich na de tweede wereldoorlog niet ontwikkeld heeft als een sterke militaire macht ( tough power) maar als een zeer succesvolle “soft power”, het tegendeel van de VS: vanuit de politieke wil om nooit meer oorlog te hebben werd er via de wegen van economische integratie en politiek overleg gebouwd aan een nieuw naoorlogs Europa waarin militaire conflicten voorgoed zijn uitgebannen. Dit verenigde Europa, waarvan onderling vertrouwen en blijvende economische voorspoed de belangrijkste pijlers zijn, heeft een grote aantrekkingskracht op de buurlanden en op voormalige Comecon landen, waardoor de EU zich in snel tempo kon uitbreiden. Onderdeel van de genoemde “soft power” politiek is ook een effectieve “neighbourhood policy”: vergaande economische maatregelen zoals het opzetten van projecten in en het financieel ondersteunen van buurlanden van buiten de EU, waardoor vele van deze landen uiteindelijk EU lid worden

Drs. J. van Iersel (CDA)

Dr. Rachid Zaitri

Over de Europese Monetaire Unie ( EMU ) en de euro zei hij dat deze een zeer belangrijke basis zijn voor een sterke Europese samenleving en dat de Europeanen de huidige monetaire crisis onmogelijk het hoofd hadden kunnen bieden zonder de EMU. Zonder euro zou er een domino-effect plaats gevonden hebben en zou het ene na het andere Europese land zijn omgevallen door het bezwijken van de nationale munteenheid terwijl de EU landen nu sterk staan als krachtige monetaire eenheid. Drs. van Iersel : “Door de moeilijkheden waarin gerespecteerde banken zich bevinden wordt het vertrouwen in het economische klimaat ernstig geschaad maar door de EMU kan dit verlies aan vertrouwen effectief opgevangen worden, waardoor een negatieve spiraal vermeden wordt”.

Wat de politieke presentatie van de EU betreft, deze is volgens van Iersel tot nu toe armzalig geweest en een sterkere politieke presentatie van een belangrijke economische speler als de EU vindt hij dringend gewenst. Als voorbeeld noemde hij de aanslag van 11 september en stelde dat zowel de VS als Europa hierdoor op hun grondvesten trilden maar dat de VS dit ten dele hebben overwonnen doordat zij in Washington DC een krachtig politiek centrum hebben. Daarentegen is Europa volgens hem deze schok zelfs nu nog niet te boven door gebrek aan een duidelijk politiek centrum. Hij zei dat er in Brussel een politieke beweging gaande is die zal leiden to een grotere samensmelting tussen de lidstaten.

Samenvattend zei hij dat het tot stand komen van de EU de grootste prestatie was op het gebied van het scheppen en bewaren van vrede en dat na 80 jaar van regionale Europese oorlogen de formule voor vrede gevonden was; dat ofschoon er nog steeds blokkades zijn, het uiteindelijke proces naar Europese vrede onomkeerbaar is.

2."Vrede en Tolerantie binnen de Islam"

door dhr. A.S. Abdul Santoe, Europees coördinator van de Ahmadiyya Lahore beweging.

Dhr. Santoe legde de gasten aan de hand van een PowerPoint presentatie uit dat de aard van de Islam in essentie vreedzaam , tolerant en vol mededogen is. Hij legde uit dat tegenstanders van dit heilige geloof teksten uit de Koran naar believen uit hun context halen om op deze manier de Islam als gewelddadig en haatdragend jegens zogenaamde “niet gelovigen” af te schilderen. Hij zei dat de Islam onderwijst dat “God aanwezig is in de ziel van ieder mens” en dat de Koran ons er op wijst dat “indien ik mijn medemens pijn doe , ik tegelijkertijd God zelf pijn doe”.

Dhr. A.S. Abdul Santoe

Gerard Tosserams en Tim Miller

Hij legde uit dat de profeten van alle godsdiensten door de Islam erkend worden en dat joden en christenen net als moslims beschouwd worden als “People of the Book”, mensen die leven vanuit het woord van God. Met betrekking tot het vermeend aanzetten tot geweld in de Koran legde dhr. Santoe uit dat slechts in situaties van oorlog ( Dar al Harb) de Moslim gelovige door de Koran bevolen wordt vanuit de Sharia wetgeving te handelen en zichzelf te verdedigen. In alle andere situatie mag dit volgens hem niet zoals in situaties van vrede ( Dar al Sulh ) en in situaties waarin gepredikt wordt ( Dar al Dawa )

Hij zei dat terwijl mensen als Geert Wilders onder het mom van vrijheid van meningsuiting allerlei opruiende beweringen mogen doen, de media de respons hierop van hem en anderen doodzwijgen. Hij zei dat er in Nederland geen rekening wordt gehouden met de gevoelens van 1 miljoen mensen. Dhr. Santoe was van mening dat vrijheid van meningsuiting ook gebruikt zou moeten worden om de gevoelens en de heilige thema’s van anderen in de samenleving te erkennen.

Discussieronde.

De beide toespraken werden gevolgd door een boeiende discussie waar de verhouding tussen Europa en de Islam als een rode draad door heen liep. Aan bod kwamen onder andere de groeiende Moslim bevolking in Europa, de wens van Turkije lid te worden van de EU en Europa´s toenemende bemoeienis met landen met een overheersend Moslim karakter zoals Afghanistan, Irak en Iran.

Drs. van Iersel was van mening dat wat uitgelegd wordt als anti Islam sentiment in Nederland in werkelijkheid alles te maken heeft met door de overheid toegestane ongecontroleerde immigratie. Het thema is jarenlang niet in het parlement besproken, terwijl het in het land een voortdurend gespreksthema is “aan de keukentafel”.

Ook beweerde hij dat ofschoon er theologische verschillen zijn tussen Christendom en Islam ( zelf is hij Rooms Katholiek ) , “het gebod om je als gelovige vriendelijk en respectvol te gedragen om God te behagen” hetzelfde is in beide godsdiensten en dat diegenen die de Islam aanvallen in feite mensen schijnen te zijn die zelf niet geloven.

Antwoordend op een vraag of India en Pakistan iets zouden kunnen leren van de EU bij het creëren van een Zuid Oost Aziatische Unie, gaf dhr. van Iersel aan dat waar het altijd om gaat de politieke wil is. Dhr. Santoe was van mening dat de EU zich kon ontwikkelen door Europa’s christelijke geschiedenis, meer nog dan als gevolg van economische afspraken en dat de met elkaar verschillende religieuze culturen in het Indische subcontinent eveneens naar elkaar toe zouden moeten groeien.

Dhr. van Iersel zei dat het hem verbaasde dat de Islam heeft kunnen overleven zonder een “hoogste baas” aan de top van de hiërarchie, Dhr. Santoe bracht hier tegen in dat de Islam precies om die reden overleefd heeft. Hij wees echter ook op het bestaan van “hogere raden voor de geloofsleer” binnen de Islam.

Er volgde nog meer levendige, steeds goedaardige discussie, dhr. Santoe rondde af door te stellen dat interreligieuze samenwerking in Nederland moeilijk is en dat zelfs de Moslims het met elkaar niet eens konden worden. Maar hij zei dankbaar te zijn dat hij binnen de UPF een forum gevonden heeft waar: “we samen kunnen komen en de eenheid van het mensdom kunnen prediken”.

Vervolg conferentie: diner en culturele avond.

Ook tijdens deze conferentie was er weer een veelzijdige en inspirerende culturele avond waarbij de deelnemers elkaar verrasten met uiteenlopende bijdragen en ook enkele andere performers hun muzikale contributies ten gehore brachten. Zo waren er onder andere “neo- Britse folk songs” , een typisch Oostenrijkse versie van “Edelweiss” en een Latijns Amerikaanse medley door zanger/gitarist Carlos Figueroa. Een Afrikaans Anglicaanse geestelijke las een gedicht voor, geschreven door een mede deelnemer, een jonge vrouwelijke counselor van Turks Cypriotische afkomst en dr. Loemban Tobing-Klein presenteerde een aantal spreuken en gebeden, gericht op vrede. Een etnisch Indische magistraat uit Engeland leidde de gasten in een “Bollywood dance/work-out”, er volgde een Koreaans volkssprookje en een gezongen vredesgebed uit de Hindoe godsdienst. Tenslotte trakteerde gospel diva Ann Harris haar publiek op een verrukkelijke serie meeslepende gospel songs.

Ambassadeurs voor Vrede uit 4 landen

Ann Harris zingt gospel songs

Zondag: Leven en Werk van de oprichter van UPF, Reflecties.

Zondagochtend werd vervolgd met: “Een Leven voor Wereldvrede: Leven en Werk van UPF’s oprichter dr. Sun Myung Moon” . Deze presentatie gaf een indruk van het leven van dr. Moon vanaf zijn jeugd in het huidige Noord Korea en het begin van zijn spirituele missie: deze begon op Paasmorgen 1935 toen hij als 15 jarige jongen in diep gebed verzonken was en hij een spirituele ontmoeting had met Jezus. De deelnemers hoorden Tim Miller vertellen hoe de jonge Moon tegen de verdrukking in op zoek ging naar diepe universele waarheden, hoe hij zijn eerste volgelingen vond in het arme vooroorlogse Korea en hoe vervolging en zelfs ruim twee en een half jaar in een communistisch vernietigingskamp hem er niet van konden weerhouden met zijn missie door te gaan. Tenslotte werd uitgelegd hoe dr. Moon’s levenmissie voor wereldvrede zich ontvouwd heeft via de stadia van kerk en van familiebeweging tot de huidige universele vredesbeweging UPF, de koepelorganisatie waaronder de vele vredesprojecten en –organisaties waar hij het initiatief voor heeft genomen nu ressorteren.

Enkele reflecties van deelnemers:

Een van de deelnemers gaf aan: “ Ik kwam om iets te leren over de organisatie maar ik heb veel meer geleerd. Ik was werkelijk geïnspireerd door de lezingen en ik wil terugkomen en meehelpen”

Een andere deelnemer: “Ik ben diep geraakt door wat ik hier gehoord heb. Het heeft voor mij heel veel duidelijk gemaakt”.

Een deelnemer merkte op: ”Heel terecht hoe tijdens de lezing over God de verschillende namen werden genoemd die de verschillende religies, groot en klein, bekend en minder bekend, gebruiken om de schepper van het universum aan te duiden. Heel verhelderend ook was de manier waarop Gods persoonlijkheid beschreven werd: onder andere een God van mededogen en van ware liefde, als een ouder.”

Mevr. Ann Harris: “Waarom blijven vrouwen achter? Vrouwen zijn nodig om vrede te bereiken vanwege hun uitgesproken anti oorlogshouding. Gelukkig is de UPF geen mannenbolwerk maar worden vrouwen gerespecteerd en verwelkomd”.

Dr. Irma Loemban Tobing-Klein: “Ik was onder de indruk van het geheel en van de organisatie; met name ben ik onder de indruk van de kunde en het enthousiasme waarmee mr. Tim Miller de lezingen hield. Tenslotte wil ik een groot compliment maken aan de staff van Huize Glory, de koks en ook de jonge mensen die de bediening op zich namen. Door de inzet van al deze mensen was er een uitstekende sfeer”.

Dr. Rachid Zaitri, grondlegger van de Nationale Moslimraad in Finland: “De discussie in deze groep was veelzijdig en open. Hoewel ik een geleerd man ben door mijn opleiding ben ik toch maar een klein persoon. Ik ben veel dank verschuldigd aan onze leraar mr. Tim Miller”.

Mr. Liaquat Ali, burgemeester van een van de deelgemeenten (burroughs) van Londen: “Het is een eer om zulke verdienstelijke leiders uit heel Europa te mogen ontmoeten. Ik bewonder dr. Moon’s visie om ons niet alleen een religieuze beweging te brengen maar een beweging die veel breder is en die mensen bij elkaar brengt die hun geweten volgen”.

Mevr. Ann Harris, onderwijzeres en zangeres: “Artistieke expressie en met name muziek verandert de atmosfeer ten goede. Het gaat niet alleen om lezingen en discussies . Gelukkig wordt dit binnen de UPF goed aangevoeld, getuige de culturele avond tijdens deze conferentie en getuige ook de Global Peace Festivals die de UPF in toenemende mate organiseert”.

 

Terug naar de homepage

 

 

 

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl